Een brief van God aan de mensheid

0 Comments

Koninkrijk van God, eeuwigheid

Lieve, lieve mensheid,

Wat kan ik ongelooflijk genieten van al het moois dat jullie tot stand hebben gebracht. Jullie zijn geweldige en vindingrijke creators gebleken, waardoor er zoveel moois en bijzonders op aarde tot stand is gekomen. Er is zoveel liefde, vrede, vreugde, licht en schoonheid in jullie. Jullie zijn werkelijk de kroon op mijn schepping. Jullie zijn voor mij een parel van grote waarde, niemand uitgezonderd!

Maar wat is er tegelijk een duisternis op aarde zichtbaar geworden. Op dit moment is die duisternis zo dicht geworden, dat jullie creërende vermogen in de kiem gesmoord lijkt te worden. De parel van grote waarde in jullie is verborgen geraakt. Door de onderlinge afstand, die jullie gecreëerd hebben, is het kil geworden op aarde. Jullie laten je leiden door angst en proberen controle te krijgen over wat er gaande is. Mensen durven zich niet meer uit te spreken. Mijn creatieve Geest, die tot uiting komt in kunst, muziek, woord en op zoveel andere manieren, komt nauwelijks meer uit de verf. Wat is er gebeurd, dat het zover heeft kunnen komen?

Laat ik voorop stellen dat ik mij niet bezighoud met de schuldvraag of wie we verantwoordelijk moeten houden voor de duisternis die op aarde is ontstaan. Ik heb dit van begin af aan niet gedaan en zal dat ook nu niet doen, omdat het een blokkade vormt voor het Licht dat ik door jullie heen wil laten schijnen. Als ik mij net als jullie met de kennis van goed en kwaad bezig zou gaan houden, dan is alle hoop op Licht in de duisternis voorgoed verkeken. Weet dat ik vanaf het begin iedereen al vergeven heb en niemand hun misstappen toereken. Als jullie al iemand verantwoordelijk zouden willen houden voor de huidige situatie, dan neem ik het volledig op mij. Ik ben immers de Creator van alles wat is door jullie heen. Werkelijk alles vindt zijn bestaan in mij. Alles is uit mij, door mij en tot mij.

Ik wil jullie met deze brief aanmoedigen om jezelf als mensheid te hervinden. De oorzaak dat het zo mis heeft kunnen gaan, komt namelijk doordat jullie het zicht op jezelf zijn kwijtgeraakt. Jullie zijn naar mijn evenbeeld en gelijkenis geschapen en daarom is ieder mens, niemand uitgezonderd, van nature mijn zoon of dochter. In de kern van jullie wezen zijn jullie allemaal een volmaakte expressie vanuit mijn koninkrijk voortgekomen; een volmaakte incarnatie van mijn Geest. Die kern van jullie wezenlijke zelf is nooit verloren gegaan. Welke religie je ook aanhangt of dat je atheïst, agnost of wat dan ook bent, jullie vormen mijn fysieke lichaam op aarde. Ik besta niet buiten jullie om. Mijn Geest en Lichaam zijn volmaakt één. Ik in jullie en jullie in mij. Jullie zijn dan ook de heerlijkheid van de Heer, het Licht der wereld. Maar zolang jullie ‘oog’, dat is jullie bewustzijn, verduisterd is, zal jullie lichaam duister zijn en zal het op aarde alleen maar donkerder worden.

De schepping, zoals ik die in mijn binnenste voor mij zie, gaat elke verwachting van jullie menselijke denken te boven. Het is zo magnifiek en overweldigend, dat als jullie hier ook maar een glimp van zouden opvangen, het jullie in staat zal stellen om binnen een generatie de huidige duisternis op aarde volledig te doen verdrijven. Door het verdwijnen van de duisternis zal mijn (en jullie) koninkrijk tot in alle uithoeken van de aarde zichtbaar worden. Jullie zijn naar mijn evenbeeld en gelijkenis geschapen en daarom bevindt die volmaakte schepping zich ook binnen in jullie. Het maakt momenteel nog deel uit van jullie onderbewustzijn, maar zodra het in jullie collectieve bewustzijn zal komen, zal het zichtbaar worden in jullie buitenwereld.

Door de val in het bewustzijn zijn jullie het zicht op jullie ware identiteit kwijtgeraakt. Jullie binnenwereld is verduisterd geraakt en aangezien jullie creators zijn, zijn jullie die verduisterde binnenwereld gaan projecteren op – en gaan waarnemen in – de buitenwereld. Paulus, de apostel van Christus, noemde deze manier van leven ‘wandelen naar het vlees’. De enige manier om de duisternis op aarde te verdrijven, is dat jullie werkelijk ‘in de Geest’ gaan wandelen. Het doet misschien pijn, maar ik moet het wel zeggen, er zijn onder jullie mensen die in mij geloven en denken dat ze al ‘in de Geest’ wandelen; dat ze het Licht van Christus al verspreiden. Ik ontken niet dat er momenteel mensen zijn die af en toe al iets van het Licht zien of hebben gezien, maar dat is wat anders dan werkelijk in het Licht te wandelen, werkelijk als zoon of dochter van mij openbaar te worden. Als dat werkelijk zo zou zijn, zou er nu niet zoveel duisternis op aarde zijn geweest, want de duisternis kan het Licht niet in haar greep houden, zodra het werkelijk gaat schijnen. Zodra jullie in geloof het Licht van Christus in jullie binnenwereld gaan binnenlaten, zal mijn koninkrijk – dat binnen in jullie is – vanzelf zichtbaar worden op aarde. Mijn volmaakte koninkrijk is al sinds mensenheugenis aanwezig, alleen hebben jullie de duisternis er als een donkere deken overheen geprojecteerd.

De weg terug is zowel eenvoudig als krachtig. Het evangelie is namelijk mijn kracht tot volledig herstel van alles en iedereen. Stop met het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Stop met het theologiseren, waarbij de kennis van goed en kwaad als uitgangspunt wordt genomen. Stop met het veroordelen van jezelf en je naasten. Stop met te geloven dat de duisternis op aarde, die jullie gezamenlijk hebben gecreëerd, het laatste woord heeft. Begin met te geloven dat jullie de heerlijkheid van de Heer zijn. Dat jullie voor mij net zo Christus zijn, als Jezus van Nazareth dat was. Wees hierin standvastig, laat je niet in met de tegenstander (satan) en de aanklager (duivel), de negatieve kracht die jullie zelf door een wandel naar het vlees hebben gecreëerd. Zolang je deze – op vleselijke gedachten gebaseerde – kracht voedt door er in te blijven geloven, zal het over jullie heersen en zal het jullie werkelijkheid blijven bepalen. Laat je niet ontmoedigen als je weer even terugvalt in het vleselijke denken. Elk moment kun je de keuze maken om direct weer het Licht binnen te stappen. Klaag jezelf en anderen niet aan, als jij of die ander even teruggevallen bent, maar sta weer op en help de ander weer op te staan en weerspiegel met elkaar de heerlijkheid van de Heer. Dan zullen jullie veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Tot slot, ik geloof in jullie! Jullie zijn mijn zonen en dochters en daarom net zo goddelijk en eeuwig als ik dat ben. Jullie zijn mijn oogappel. De geweldige toekomst die ik met jullie en de ganse schepping voor ogen heb, zal werkelijkheid gaan worden. Jullie zijn de generatie die dit waar gaan maken! Houd vol, ik ben met jullie, alle dagen van jullie leven!

Jullie liefhebbende Vader

PS Hieronder nog enkele bemoedigingen die ik eerder aan jullie voorouders heb gedaan.

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” (Jesaja 43:18,19)

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jullie schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt nog de aarde en donkerte de naties, maar over jullie schijnt de HEER, zijn luister is boven jullie zichtbaar. Alles laat zich leiden door jullie licht, door de glans van jullie schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen: stromen van Levend Water komen uit jullie binnenste. Jullie zullen stralen van vreugde als je het ziet, jullie hart zal van blijdschap overslaan.” (naar Jesaja 60:1,5)

Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd niet op met bidden.” (Romeinen 12:12)

En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde (het lichaam van Christus, de mensheid!), en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.” (Openbaring 11:15)

Hij zal alle tranen van hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.” (Openbaring 21:4-6)

PS Delen van deze brief via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *