Privacy verklaring

Algemeen
Coachingspraktijk Overduin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coachingspraktijk Overduin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Coachingspraktijk Overduin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten
Persoonsgegevens van Cliënten worden door Coachingspraktijk Overduin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie gedurende het coachingstraject.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het intakeformulier;
 • De coachingsovereenkomst;
 • De coachingsgesprekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Coachingspraktijk Overduin de volgende persoonsgegevens van u vragen, dan wel kunnen deze tijdens het coachingstraject ter sprake komen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Religieuze overtuiging;
 • Medische achtergrond.

Uw persoonsgegevens worden door Coachingspraktijk Overduin opgeslagen in onze database ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de coachingsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • De bijzondere persoonsgegevens zullen 1 jaar na het afronden van de coachingsperiode worden verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Coachingspraktijk Overduin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van cliënten d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De coachingsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Coachingspraktijk Overduin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel en achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Coachingspraktijk Overduin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de coachingsovereenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van Potentiële cliënten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van Potentiële cliënten en/of geïnteresseerden worden door Coachingspraktijk Overduin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het contactformulier op onze websites;
 • Social Media contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Coachingspraktijk Overduin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel en achternaam;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Coachingspraktijk Overduin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentiële cliënt en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij nooit zonder toestemming aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook< verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn
Coachingspraktijk Overduin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Coachingspraktijk Overduin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Coachingspraktijk Overduin
Banda Neira 14
2905 SG  Capelle aan den IJssel
e-mail: info@cpo-lifecoach.nl
tel. 010 – 26 130 77