Algemene voorwaarden

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtnemer: Coachingspraktijk Overduin die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten;
– opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
– diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering.

  1. Toepassing van deze voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
c. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

  1. Bedrijfsomschrijving

Coachingspraktijk Overduin richt zich op coaching en advisering binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord. Coachingspraktijk Overduin is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 76764591..

  1. Dienstverlening

a. De opdrachtnemer levert persoonlijke diensten aan particulieren en bedrijven. Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door opdrachtnemer en opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat de opdrachtnemer handelt vanuit integriteit en dat het belang van de cliënt centraal staat.
b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.
c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat cliënten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten direct meldt. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.
d. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de opdrachtnemer beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen of om de relatie met een cliënt te beëindigen als redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht dat hij de behandeling voortzet. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.
e. De opdrachtnemer helpt cliënten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is.
f. Als cliënten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.
g. Afspraken met de opdrachtnemer zijn bindend indien deze door de opdrachtgever zijn bevestigd. Voor alle coach en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, voor 100% in rekening gebracht zullen worden. Noodsituaties (te beoordelen door de opdrachtnemer) uitgezonderd. In geval dat de coach moet reizen voor zijn afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als coach reeds op locatie is, opdrachtgever geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding te betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

  1. Vertrouwelijkheid

a. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage is tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de cliënt altijd mogelijk.
b. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met cliënten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de coach is behandeld. Cliënten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

  1. Offerte en financiële zaken

a. Alle offertes en prijsopgaven door de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
b. Offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.
c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtnemer voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door de opdrachtgever is ontvangen en mondeling dan wel schriftelijk per mail is geaccepteerd.
d. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals eventuele middelen, reiskosten e.d.
e. De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 8 dagen te worden voldaan, tenzij anders afgesproken.
f. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is de cliënt tevens de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
g. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
h. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
i. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.
j. Giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

  1. Garantie

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de opdrachtnemer geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij / zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.
b. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de opdrachtnemer verlangd kan worden.
c. Als een cliënt niet tevreden is over een door de opdrachtnemer geleverde prestatie, dient dat binnen zes dagen na sessie schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

  1. Geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van het coachingstraject.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als de samenleving behoudt de opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
c. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

  1. Aansprakelijkheid

a. Mocht de coach op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van de opdrachtnemer tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het factuurbedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is.
b. Mocht de coach onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een cliënt of lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van de opdrachtnemer tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het factuurbedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is.
c. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer  zich tot de hoogte van het factuurbedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is.
d. In afwijking van hetgeen in lid a, b en c van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is.
e. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
g. Opdrachtnemer aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

Aangepast, dd. 15 november 2019