De kortste weg naar zegen in je leven

0 2 Comments

Ik begin deze blog met een kort inkijkje in het hart van een gewone vader. Ik ben vader van drie prachtige dochters. Vanaf het prilste begin heb ik maar één ding voor ogen gehad en dat is dat ze blijdschap en vreugde zouden ervaren en dat ze tot hun doel zouden komen in hun leven. Kort samengevat, het was mijn diepste wens dat ze gezegend zouden worden. Natuurlijk wist ik wel dat de weg naar volwassen worden niet altijd over rozen zou gaan en dat ze daarbij hun eigen weg zouden gaan en de goedbedoelde adviezen van mij als vader niet altijd zouden opvolgen. Even afgezien van mijn eigen beperkingen als vader, die uiteraard ook een rol speelden, heeft dat voor mijn dochters af en toe tot momenten geleid, die meer op vloek dan op zegen leken. Hoe nuttig en nodig die vloek af en toe ook mocht zijn, toch bleef mijn hart altijd vol liefde voor hen kloppen en wilde ik nog steeds maar één ding voor hen, overvloedige zegen! Dat ze hun eigen weg gingen deed daar niets van af. Sterker nog, het maakte het verlangen om hen gezegend te zien worden alleen maar groter. Ik weet mij inmiddels een gezegende vader!

Indien dan gij, hoewel gij ‘boos’ zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.” (Matteüs 7:11)

God is volmaakt GOED en vol LIEFDE en wil als Vader/Moeder de grootst mogelijke zegen in een zo kort mogelijke tijd voor al Zijn/Haar kinderen realiseren. Even voor de duidelijkheid, ieder mens is een creatie van – en dus ook een kind van – God.

Toch zijn we sterk geneigd om God als boeman te zien, die bewust allerlei beproevingen en lijden in ons leven zou brengen, omdat dit goed voor onze geestelijke groei zou zijn. Als vader heb ik echter nooit bewust aangestuurd op vloek in het leven van mijn kinderen. Natuurlijk heb ik achteraf wel gezien dat de minder leuke dingen mee hebben gewerkt ten goede, maar als ik het had kunnen voorkomen, dan had ik dat zeker gedaan! Waarom kunnen we niet geloven dat het bij God precies hetzelfde werkt? Waarom vinden we het verdacht klinken als mensen teveel praten over de overvloedige zegen die God aan iedereen wil geven?

Wil jij zegen in je leven zien? Reken dan af met je kritische gedachten over God en ga God als de meest liefdevolle en perfecte Vader of Moeder zien! Iedere ‘stem’ in je leven die van God iemand maakt die bewust vloek in jouw leven zou brengen, omdat het beter voor jou zou zijn, berust op een leugen en zou je moeten uitbannen uit je denken.

Beproevingen en lijden in ons leven zijn een gevolg van onze wandel naar het vlees en dienen maar één doel en dat is om zo snel mogelijk onze binnenwereld in overeenstemming te brengen met Gods gedachten over – en verlangen voor – ons; om ons net als de jongste zoon uit de gelijkenis te doen opstaan en richting de overvloedige zegen van de Vader te doen gaan.

Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?” (Romeinen 2:4)

Jij bent naar het evenbeeld en gelijkenis van God geschapen. God ziet jou daarom als een volmaakte expressie van Zichzelf! God ziet jouw als de Christus, als het Licht der wereld! God kent jou niet naar het vlees en rekent jou de werken van het vlees niet toe. Wat er ook in je leven speelt, jij bent en blijft voor God de heerlijkheid van de Heer! Jij bent de enige die jezelf de zonden kan toerekenen en zolang jij jezelf in je binnenwereld veroordeelt, zal de vloek deel uitmaken van je leven. Reinig daarom je bewustzijn (je binnenwereld) van deze dode werken en je zult de overvloedige zegen van God in je leven gaan zien.

Nee, Jezus van Nazareth ging niet aan het kruis om in jouw plaats de zegen van God voor jou te verdienen. Mijn dochters hoeven hun zegen niet te verdienen, ik wil hen gezegend zien omdat ik van hen houd met alles wat in mij is. En bij God, de volmaakte Vader/Moeder, is dat niet anders. De overvloedige zegen stroomt voortdurend vanuit Gods hart naar al zijn kinderen en dat is nooit anders geweest.

Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.” (Jakobus 1:17)

Jezus van Nazareth heeft door zijn hele leven het hart van God laten zien. Een God van radicale GENADE, onvoorwaardelijke LIEFDE en volledige INCLUSIVITEIT.

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.” (Lukas 4:18,19)

Bekeer je dan tot het hart van God, want zijn koninkrijk is binnen in jou. Zodra jij je bewustzijn daarmee vult, zal je het koninkrijk van God in je leven gaan zien!

Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen.” (Deuteronomium 30:19,20)

Zou jij hulp kunnen gebruiken om de weg richting zegen in je leven te bewandelen? Schroom dan niet en neem contact met mij op!

Lees ook mijn blog De twee stemmen in ons hoofd

Categories:

2 thoughts on “De kortste weg naar zegen in je leven”

  1. Marijn Burkunk schreef:

    Weer ben ik het bijna helemaal zo met je eens. Je hebt gelijk; Jezus ging niet aan het kruis om in mijn plaats de zegen van God voor mij te verdienen. Hij ging aan het kruis om een verstoorde balans te herstellen. Om de consequentie van mijn wandel in het vlees op zich te nemen. Oorzaak en gevolg, zoals God al de keuze en de consequentie van de verkeerde keuze liet zien voordat gezondigd werd door A&E. En tenslotte; er was ook in het verhaal van de verloren zoon eentje die de prijs betaalde voor het feest van de hereniging. Raad maar eens wie.

    1. cpolifecoach schreef:

      Je redenatie gaat niet op. Bij het gemeste kalf is er geen sprake van een offer. Het was bedoeld voor het feestmaal, vanwege het feit de verloren zoon van ‘dood’ naar ‘levend’ was overgegaan. Nergens een offer dat vooraf gebracht zou zijn om deze overgang mogelijk te maken. Het enige ‘offer’ waar sprake van is, dat is het offer dat de jongste zoon bracht, om zijn ego te verloochenen en terug te keren tot de vader. Het ‘offer’ dat de oudste zoon niet kon opbrengen en daarom bleef hij ‘dood’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *