De twee stemmen in je hoofd

0 Comments

Kan jouw godsbeeld wel een positieve boost gebruiken? Lees dan deze blog. Met deze blog wil ik je helpen om af te rekenen met een negatief godsbeeld. De kans is groot dat er tijdens het lezen een stemmetje in je hoofd opdoemt dat alles wat ik in deze blog schrijf in twijfel zal gaan trekken. Maar juist over dat stemmetje – of misschien is het bij jou wel een bulderende stem – wil ik het in deze blog hebben.

Er zijn twee stemmen in ons leven die de aandacht vragen. De ene stem is een liefdevolle, tedere en uitnodigende stem en de andere stem heeft twee gezichten, of geniepig en zacht of bulderend en hard, maar in beide gevallen heel opdringerig. De eerste stem is van de Geest van God in ons, die ik voor het gemak ‘stem 777’ noem en de tweede stem is van het vlees, ‘stem 666’.

Stem 666 is de stem van de dief, de mensenmoorder van den beginne, de vader van de leugen, de verstrooier, de aanklager, de tegenstander, de misleider, de valse leraar, de woord-verdraaier, de kwaad-met-kwaad-vergelder en de stem die angst en verdeeldheid zaait in ons hoofd en tussen mensen. Kort samengevat, de stem van de antichrist, die kosten wat het kost de vloek van zonde en dood op aarde in stand wil houden.

Stem 777 is de stem van de goede Herder, de volmaakte Vader, de onvoorwaardelijke Liefde, de radicale Genade, de volledige Inclusiviteit, de Behoeder, de Beschermer, de Genezer, de Bevrijder en de Voorziener. Ofwel de stem van God, het Woord, Christus, het Licht van de wereld, de Geest die Levend maakt.

Geloof is een krachtig instrument. Geloven we datgene wat de Geest van God ons voorhoudt of hechten we meer waarde aan de stem van het vlees? Dat is bepalend voor hoe ons leven er uit zal zien. Datgene wat wij voor waar aannemen in onze binnenwereld, zullen we gaan terugzien in onze buitenwereld. Wandelen we naar het vlees, dan zal de vloek van zonde en dood actief zijn in ons leven actief en brengen we werken van het vlees voort. Wandelen we in de Geest, dan zullen we zegen en vrede op ons pad vinden en brengen we vrucht van de Geest voort. God dwingt ons niet, maar houdt ons de keuze voor naar welke stem wij willen luisteren en laat ons daar vrij in.

Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren, …“(Deuteronomium 30:19,20)

Het is daarom van groot belang dat we alles wat we horen en lezen, maar ook wat we menen te zien en te ervaren, langs de lat leggen van deze twee stemmen. En dat we de opdringere stem van het vlees (666) radicaal van de hand wijzen. Het is de stem die – zolang we in de duisternis wandelen – het meest logisch klinkt. De stem van de Geest staat haaks op de stem van het vlees. In het koninkrijk van het Licht staat immers alles op zijn kop. Hoe meer we in het Licht gaan wandelen, hoe vertrouwder de stem van Gods Geest (777) zal klinken. Juist als we nog in de duisternis wandelen is het van levensbelang dat we alles wat als stem 666 klinkt radicaal negeren en ons in geloof bekeren naar datgene wat overeenkomst met stem 777. Dat zal ons in het koninkrijk van het Licht brengen.

Zoals ik aan het begin al zei, er zal ongetwijfeld in je hoofd een stemmetje of een bulderstem klinken, die jou de gedachte opdringt dat de zaken niet zo makkelijk liggen zoals ik ze hierboven heb gesteld. De stem van ‘er staat toch geschreven …‘. Ik zal een paar voorbeelden uit mijn eigen leven noemen.

Voorbeeld 1, komt van een tegeltje: Ons is geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Met deze uitspraak wil men doorgaans zeggen dat er niet altijd zegen zal zijn in ons leven, maar dat er tijden zullen dat de vloek om de hoek komt kijken. Helaas geldt dit voor de meeste mensen, maar dat komt omdat de meeste mensen nog altijd de twee stemmen door elkaar halen. We kunnen deze tegeltjeswijsheid ook anders uitleggen. De wereld om ons heen is, zolang er nog mensen zijn die naar stem 666 luisteren, een tranendal. Dat maakt dat onze reis niet altijd kalm zal verlopen, maar wel dat wij ondanks het rumoer om ons heen ongeschonden en behouden zullen aankomen. Laten we Paulus als voorbeeld nemen. Het leven van Paulus was geen kalme reis, maar hij heeft niets van de vloek in zijn eigen leven ervaren. Paulus leed schipbreuk, maar hij was ervan overtuigd dat hem niets zou gebeuren. Paulus geloofde niet alleen in ‘ik en mijn huis’, maar zelfs in ‘ik en mijn hele schip’.

Want deze nacht heeft een engel van de God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan, en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan; en zie, allen, die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom, mannen, houdt moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan, als mij gezegd is.” (Handelingen 27:23-25)

Paulus luisterde naar de juiste stem en geloofde God. Zo werd Paulus op een dag gestenigd en buiten de stad gesleept, omdat men dacht dat hij dood was. Toch stond hij een paar tellen later weer op en wandelde weer terug de stad in alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Maar er kwamen Joden van Antiochie en Ikonium en zij praatten de scharen om en stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, menende, dat hij dood was. Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen.” (Handelingen 14:19,20)

Paulus werd gebeten door een slang, waarna iedereen dacht dat hij dood zou neervallen. Paulus luisterde naar stem 777, schudde de slang van hem af en ging verder alsof er niets gebeurd was. Lees het maar na in Handelingen 28:3-6. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Misschien is er weer dat stemmetje in je hoofd dat nu zegt: Ja, dat mag allemaal waar zijn, maar Paulus had ook een doorn in zijn vlees. Dat staat zo geschreven ja. De vraag is alleen of we bij het interpreteren van dit vers onze oren te luister moeten leggen bij stem 666 of bij stem 777. Als je wilt geloven dat die doorn, die God aan Paulus had gegeven, iets geweest moet zijn dat afbreuk doet aan de stem van Gods Geest, dan is dat je eigen keuze. Of dat een verstandige keuze is, vraag ik mij af.

Voorbeeld 2: Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Satan kan zijn invloed alleen in ons leven doen gelden als wij ons oor te luister leggen bij hem. Zolang wij geloof hechten aan stem 666, zullen we de gevolgen ervan ondervinden. De gedachten waar wij geloof aan hechten zijn bepalend. Satan (tegenstander) en duivel (aanklager) bevinden zich in ons hoofd. Het zijn synoniemen voor het vlees, de oude mens die we voor gekruisigd moeten houden; de stem die we het zwijgen op moeten leggen, door er geen aandacht aan te schenken. Luister naar de stille stem 777! Hiervoor zal je wel geregeld stil moeten zijn.

Voorbeeld 3: maar God is toch ook rechtvaardig. Hij liet nota bene zijn eigen Zoon sterven voor de vergeving van onze zonden. Ja, God is rechtvaardig. Maar wil dat zeggen dat God zich als stem 666 gaat gedragen? Zolang de mens in de duisternis verkeerd is hij blind. Hierdoor is hij geneigd om naar stem van het vlees te luisteren, waardoor hij naar het vlees gaat wandelen en werken van het vlees voortbrengt. God heeft de mens zelf op de aarde geplaatst, de plaats waar de duisternis was (Genesis 1:2). God rekent ons de overtredingen dan ook niet toe. Zo rechtvaardig is God inderdaad! En dat betekent ook dat Jezus niet de straf voor onze zonden heeft gedragen. Deze voorstelling van zaken brengt God in diskrediet. Dan zou God de aanklager (stem 666) van de mensheid zijn geweest, om vervolgens kwaad met kwaad te vergelden (Jezus als offer voor de zonden) om ons zodoende vergeving van zonden te kunnen schenken.

Voorbeeld 4: God zal toch komen om te oordelen. En ook hier gaat het weer om onze interpretatie van wat we lezen. Naar welke stem luisteren we? Komt jouw interpretatie in de buurt van de stem van het vlees? Vraag je dan af of er een andere interpretatie mogelijk is, die dichter bij de stem van de Geest komt. En die is er! Het Griekse woord voor ‘oordeel’ betekent scheiding brengen. God zal scheiding brengen, niet tussen mensen, maar tussen stem 777 en stem 666, tussen Geest en vlees in ons leven. Zolang wij luisteren naar het vlees, zal de vloek van zonde en dood ons achtervolgen. En dat Gods goedheid geen grenzen kent, is dat God zelfs dat wil laten meewerken ten goede. De vloek in ons leven heeft namelijk maar één doel, om ons uit te drijven naar Christus, naar de zegen, naar de stem van de goede Herder. Op die manier zal God alle mensen oordelen. Bij ieder mens zal uiteindelijk scheiding worden gemaakt tussen vlees en Geest. Het beest (stem 666), synoniem voor het vlees, zal uiteindelijk in een grote put verdwijnen. Het beest is geen externe macht. Het staat of valt met onze gedachten. Zodra wij de mind of flesh hebben omgeruild voor de mind of Christ, bestaat de mind of flesh voor ons niet meer. Als wij de stem van het vlees doodzwijgen in ons leven, zal het beest uiteindelijk verdwijnen. We zullen ons verbazen dat het beest er was, maar volledig verdwenen is, hoewel het er voor anderen nog wel kan zijn.

Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, … zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is, hoewel het is.” (Openbaring 17:8)

Uiteindelijk zal het beest uit de hele schepping voorgoed verdwijnen.

God zal zijn alles en in allen.” (1 Korintiërs 15:28)

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” (Openbaring 21:4)

Daar leidt de goede Herder al zijn schapen naar toe. Ook de schapen die tussentijds de kudde hebben verlaten!

Kan je het nog niet geloven dat God ons werkelijk wil beschermen voor al het onheil in ons leven? Lees dan Psalm 91 nog eens!

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *