Way of Grace

Stichting Way of Grace werkt aan het op gang brengen van een beweging in Nederland, waarbij kerken en gemeenten gaan transformeren naar gemeenschappen waar de kracht van Christus (Gods Geest) maximaal werkzaam zal zijn. Hieronder vind je de visie en missie van Way of Grace.

Onze Visie
Wij zien een schepping die zucht en met reikhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de zonen van God (m/v). Wij geloven in kerken en gemeenten in Nederland die de gelovigen zodanig gaan toerusten, dat zij als zonen van God zullen opstaan. Deze openbaar geworden zonen van God zullen op hun beurt door hun dienstbetoon aan de samenleving bij gaan dragen aan de opbouw van het lichaam van Christus (de mensheid), zodat uiteindelijk allen tot de volheid (het volle bewustzijn) van Christus gaan komen. Dit alles met als doel dat de schepping bevrijd zal worden van de vergankelijkheid, waaronder zij gebukt gaat. Om dit werkelijkheid te laten worden, zal er weer jonge wijn in nieuwe zakken moeten worden geschonken. Het evangelie van het koninkrijk dat vrij is van elke vorm van zuurdesem, waardoor het weer de kracht van God tot behoud van mensen wordt. Hiervoor is een nieuwe Reformatie nodig. Wij geloven dat de christelijke kerk in Nederland een voortrekkersrol zal gaan vervullen voor de wereldwijde kerk.

Onze Missie
De missie van stichting Way of Grace is om kerken en gemeenten in Nederland te informeren over, te stimuleren tot en te ondersteunen bij het hervormingsproces dat nodig zal zijn om tot verwezenlijking van de bovenstaande visie te komen. Daarnaast het optimaal laten functioneren van de vijfvoudige bediening in kerken en gemeenten, waardoor steeds meer mensen tot de volheid van Christus zullen komen.

De Kernwaarden waar onze visie en missie op zijn gebaseerd.
Het evangelie van het koninkrijk is de blijde boodschap van volledige verlossing van de vloek van zonde en dood. (Lukas 4:18,19; Efeziërs 1:13,14)

God verlangt geen (zond)offers om ons genadig te kunnen zijn en zeker geen mensoffer. (Psalmen 40:6; Jesaja 11:1; Jeremia 7:22-24; Amos 5:21; Hosea 6:6)

Wij schenken de jonge wijn, het evangelie van het koninkrijk, in nieuwe zakken, zakken die geheel vrij zijn van het zuurdesem van de wet. (Lukas 5:37,38)

We richten ons niet op het bovenkleed van Jezus van Nazareth (zijn uiterlijke verschijning), maar op zijn onderkleed (zijn Christus-identiteit), waarin we allen één zijn.

In Christus zijn (wandelen in de Geest) wil zeggen dat we niemand meer naar het vlees kennen (veroordelen) en Christus in alles en iedereen zien. (Jesaja 58:9,10; 2 Korintiërs 5:17; Kolossenzen 3:11b)

Jezus van Nazareth heeft door het evangelie het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. (Romeinen 8:11,18-21; 1 Korintiërs 15:53,54; 2 Timoteüs 1:10)

We hebben ons fysieke lichaam van vlees en bloed niet ontvangen om het na verloop van tijd weer af te leggen, maar om erdoor opgenomen te worden in heerlijkheid. (2 Korintiërs 3:18; 2 Korintiërs 5:4,5; Filippenzen 3:21)

De vijfvoudige bediening (apostel, profeet, evangelist, herder en leraar) is gegeven om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. (Efeziërs 4:11-13)

Stichting Way of Grace is gevestigd in Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de KvK onder nummer 57522774. Het RSIN is 852618499. Klik hier om te doneren aan stichting Way of Grace.

Contactgegevens Stichting Way of Grace

Contactpersoon: P. Overduin
Banda Neira 14
2905 SG  Capelle aan den IJssel
telefoon 010 – 26 130 77
e-mail info@wayofgrace.nl